Prenumerationsvillkor

Tidsbestämd prenumeration (tidningsprenumeration)

Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt utan att du behöver säga upp den.

Det avtalade priset förändras inte vid en tidsbestämd prenumeration. När du betalar för en period binder du dig för den perioden. Vi gör inte någon återbetalning av betald period.

Vi skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör.

Leveransåtagande, betalning och uppsägning

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. En utebliven tidning ersätts i första hand med en förlängning av abonnemanget.

Vid försenad betalning av din prenumeration kan det tillkomma en påminnelseavgift på påminnelseavi/faktura.

Eventuell premie levereras till dig inom 5 veckor från det att vi mottagit din betalning. Om premien tar slut i lager ersätts den av annan premie av motsvarande värde. Premier skickas endast inom Sverige.

Tillsvidareprenumeration (digital prenumeration)

Vid köp av digital prenumeration får kunden Svenska Media i Ljusdal AB digitala prenumerationstjänst i en bekväm tillsvidareprenumeration. Den köpta prenumerationen består uteslutande av digitalt innehåll som inte levereras i fysiskt format. Du frånsäger dig därmed din ångerrätt om 14 dagar vid köp av prenumerationen.

Abonnemanget förnyas automatiskt genom att abonnemangsperioden förlängs med en abonnemangsperiod motsvarande den innevarande tidslängden, förutsatt att kunden inte har sagt upp abonnemanget före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Detta innebär att Flowy Information AB kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift till dess abonnemanget upphört. Återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker inte.

Betalning via kort:
Genom att teckna en tillsvidareprenumeration och betala med kort accepterar du därmed att din prenumeration fortsätter löpande och att Flowy Information AB automatiskt drar ett belopp från ditt kort vid varje ny påbörjad tidsperiod. Inloggad på Mina sidor kan du skriva ut kvitto på genomfört köp samt kan se status på din prenumeration.

Om giltighetstiden på ditt kort löper ut eller om kortet blir spärrat har du själv ansvar för att uppdatera betalningsinformation med giltiga kortuppgifter på Mina sidor. Kan Flowy Information AB av någon anledning inte dra beloppet från ditt kort görs fyra försök, därefter stängs prenumerationen.

Vid frågor, kontakta kundservice på telefon 08-128 326 00, vardagar 9-15.

Information om personuppgifter

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Svenska Media i Ljusdal AB, Organisationsnummer 556625-6425, Tingsgatan 2, 82732 Ljusdal.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom uppdatering av t ex adressuppgifter. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

  • När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
  • Spärra dina uppgifter för marknadsföring
  • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

Kontakta vår kundservice på e-post [email protected] eller telefon 08-128 326 00.

Registerutdrag och radering

  • Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas.
  • Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Begäran om registerutdrag eller radering görs genom att kontakta oss på [email protected]

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.